28 பிற்சேர்க்கை-3 சிகரெட்டை விட்டுவிட உதவும் வழிகாட்டி இணையதளங்கள்

  1. www.nicotine-anonymous.org
  2. www.tii.org.in
  3. www.nicorette.in
  4. www.whyquit.com
  5. www.quitsmoking.about.com
  6. www.stopsmokingcentre.net
  7. www.quitter.webs.com
  8. www.becomeanex.org

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *